Alapszabály

Szub-Art Egyesület Alapszabály I. 1. Az Egyesület neve: Szub-Art Kortárs Művészeti és Szubkultúrákat Támogató Egyesület 2. Székhelye: Szeged, Retek u. 23\b, 8. em. 24. Telefon: 06-70-529-7171, 06-20-522-9086 3. Működési területe: Magyarország 4. Az egyesület alapítási éve: 2003 5. Nyilvántartási helye: Csongrád Megyei Bíróság 6. Működési ideje: határozatlan 7. Hivatalos nyelve: magyar 8. Jogállása: közhasznú Egyesület II. Az Egyesület céljai: Az Egyesület fő célja, hogy összefogja a kortárs művészeti élet fiatal alkotóit, a képzőművészet, kortárs publicisztika és irodalom, a zeneművészet, a filmművészet, színművészet, a mozgásművészetek és extrém sportok terén, valamint elősegítse e területeken kortárs csoportok, közösségek kialakulását, működését és együttműködését; bemutassa és segítse a kísérletező, innovatív alkotók, alkotóközösségek tevékenységét. További célok: 1. Olyan intézmény létrehozása és működtetése, amely háttérül és fórumul szolgálhat a művészeti tevékenységek műveléséhez (A közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI tv. 26§ c./5. és 10. pontja) 2. A művészeti munka támogatásához szükséges tárgyi, személyi és anyagi feltételek megteremtése, biztosítása a szubkultúrák és a kisebbségi-marginális helyzetben alkotók számára (A közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI tv. 26§ c./4. és 5. pontja) 3. Kortárs csoportok együttműködésének előmozdítására nemzetközi cserelátogatások szervezése -értve ez alatt a magyarok és határon túli magyar fiatalok közötti kulturális együttműködést is-az együttműködés hátterének és feltételeinek megteremtése. Nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok ápolása. (A közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI tv. 26§ c./5. és 13. pontja) 4. Kortárs művészeti élet színvonalának biztosítása (A közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI tv. 26§ c./4. és 10. pontja) -Művészeti kiadványok kiadása, és kiadásának támogatása -Közösségteremtő tevékenység: találkozók, szabadidős programok szervezése -Kiállítások, bemutatók, zenei rendezvények szervezése -Szakképzéseken való részvétel támogatása, ismeretterjesztés -Külföldi kortárs művészek eredményeinek publikálása idegen nyelven megjelent szakcikkek, írások fordítása. 5. Programjaink népszerűsítése, általános szemléletformálás, nyitottság a progresszív, kísérletező kezdeményezések felé (A közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI tv. 26§ c./4. és 5. pontja) 6. Széleskörű kulturális munka, kulturális értékeink megőrzésére, tudatosítására, az esztétikai értelemben vett értékes művészet támogatása (A közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI tv. 26§ c./6. és 7. pontja) 7. Extrém sportok (görkorcsolya, gördeszka, kerékpár triál, stb.) támogatása hazai lehetőségeik bővítése. 8. Környezetvédelmi tevékenység, előadások, akciók, projektek. 9. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 10. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. 11. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a szórólapokon, szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja. Az Egyesület működési területe: Magyar Köztársaság Az Egyesület jogi személy. II. A tagsági viszonnyal kapcsolatos rendelkezések: 1. Az Egyesületnek alapító, rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. 2. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el, és a Szub-Art egyesületet tagdíjával támogatja 3. A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. 4. Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 5. Az Egyesület rendes tagjai közül alapító tagok, akik részt vettek az alakuló közgyűlésen 6. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület működéséhez anyagi, szakmai vagy erkölcsi támogatást nyújt, elfogadja az alapszabályt, de a rendszeres közreműködést nem tudja vállalni 7. Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni. 8. Az egyesületi tagság megszűnik: – a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,– a kilépés írásbeli bejelentésével – kizárással,– ha az Egyesület megszűnik. Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos. 9. A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A tagdíj nem fizetése annak előzetes írásbeli felhívás eredménytelensége után vezethet kizáráshoz.10. A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alap-szabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 11 A II.(9) és (10) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. A tagok jogai: 1. Az Egyesület tagja jogosult: – részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,– a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, hatá-rozati javaslatot tenni és szavazni– a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit. 2. Az Egyesület tagja köteles: – az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani– az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,– a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni, 3. A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakororolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.4. A pártoló tag jogai: -tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen -javaslatokat tehet, véleményt nyílváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban Kötelezettségei: -az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításának elősegítése -anyagi, szakmai vagy erkölcsi támogatás nyújtása Az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. III. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok 1 Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (IV), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (V) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök (VI) 2. Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.3. Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.4. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.5. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. IV. Közgyűlés: Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből áll. A közgyűlést az egyesületi elnök vezeti. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség estén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés kizárólagos hatásköre: 1. Az Alapszabály módosítása 2. Az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, valamint más Egyesülettel történő egyesülésének kimondása 3. Az Elnök és az Elnökség tagjainak öt évre történő megválasztása. A vezető és a tagok megválasztása nyílt szavazással történik. 4. Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása5. Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása, 6. Az Elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 7. A gazdálkodásról szóló beszámoló jóváhagyása 8. Az éves beszámoló jóváhagyása 1. A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés idejét, helyét és a napirendi pontokat. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A Közgyűlés nyilvános.4. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.5. A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az 1), 4) és 5) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább háromnegyedének) igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.6 A Közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.7. A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.8. Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni (Vagy addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul.). 10. Titkos szavazást szükség esetén a Közgyűlés engedélyezhet.11. A Közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell postai küldemény (levél) formájában. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. V. Az Elnökség: 1. Az Egyesület vezető szerve az Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választja. Tagja: elnök Alelnök Titkár Pénztáros 10 elnökségi tag2. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak.3. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell. 4. Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 5. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: - a tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével,- az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala.- az ügyrend elfogadása,- az etikai szabályok elfogadása,- tagfelvétel jóváhagyása,- az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására,- az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére,- a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése- döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 6. A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.7. Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. 8. Az elnökség ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen az elnökség tagjainak több mint a fele jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. VI. Az Elnök (1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője. (2) Az Elnök hatásköre és feladatai: – az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,– a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,– a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása,– az Elnökségi ülések előkészítése és levezetése,– az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,– az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,– éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése– a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése– amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza VII. Az Egyesület jogképessége és képviselete: 1. Az Egyesületet az Elnök, -akadályoztatása esetén pedig az Alelnök képviseli. 2. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni VIII. A Felügyelő Bizottság Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért az 1997. évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelő szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a Közgyűlés gondoskodik az Alapszabály megfelelő módosításáról és felügyelő szerv megválasztásáról.IX. Az Egyesület gazdálkodása és működése: 1. Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 2 Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik. 3 A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.4. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 5. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.6. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincsen. 7. Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.8. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.9. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.10. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.11. Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. törvény 18-20. §-ai az irányadók.12. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.13. Az Egyesület működése felett az ügyészség (A törvényességi felügyeletet ellátó ügyészség illetékességét az Egyesület székhelye állapítja meg.) gyakorol törvényességi felügyeletet. 14. Az összeférhetetlenséget az 1997. évi CLVI. törvény 8 §-ában foglaltak szerint kell szabályozni. X. Az Egyesület megszűnése: Az Egyesület megszűnik: -feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel mondja ki -bíróság feloszlatja -más egyesülettel egyesül -az egyesület megszüntetését a bíróság megállapítja - Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt. -A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. XI. záró rendelkezések: 1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. 2. A tagdíj összege havonta fizetendő 300 Ft, az alakulás évében fizetendő éves tagdíj 3600 Ft. 3. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártokat nem támogat, képviselőjelöltet nem indít és nem támogat, tevékenységét pártoktól függetlenül fejti ki. Szeged, 2003. november 27. Napján ………………………………… Ricz Géza elnök Záradék: az Alapszabályt a 2003 november 27-én tartott közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

top [url=http://www.001casino.com/]001casino.com[/url] coincide the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]free casino games[/url] autonomous no store reward at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]online casinos
[/url].